Stichting Dobermann Rescue Nederland

OPVANG – (HER)PLAATSING – BEMIDDELING

Stichting Dobermann Rescue Nederland

Privacybeleid
Stichting Dobermann Rescue Nederland  gevestigd aan Bankastraat 12 2612 AG Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Stichting Dobermann Rescue Nederland
Bankastraat 12 2612 AG Delft
Tel: 06 246 90 460

Albert Bruin is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Dobermann Rescue Nederland. Te bereiken via stichting@dobermannrescue.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Dobermann Rescue Nederland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten via formulieren en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  •  Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gezinssamenstelling / woonsituatie
  • Gegevens  voorkeur en gedrag huidige / afstand dieren.

Onze website en/of dienst heeft NIET de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van  ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over minderjarige, neem dan contact met ons op via stichting@dobermannrescue.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Dobermann Rescue Nederland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  •  U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren betreffende het plaatsen / herplaatsen van een Dobermann.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  • Het afhandelen van uw betaling.

Stichting Dobermann Rescue Nederland neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijv. medewerker van de Stichting) tussen zit.

Stichting Dobermann Rescue Nederland gebruikt de volgende computerprogramma’s of-systemen: Het online programa Formdesk voor het invullen en ons toezenden van de door clientèle ingevulde formulieren.Stichting Dobermann Rescue Nederland heeft met Formdesk een schriftelijke en ondertekende verwerkers overeenkomst afgesloten. Beveiligde eicelbestanden voor het invoeren van de toegezonden formulieren. Wanneer een formulier in een beveiligd eicelbestand is ingevoerd wordt deze door ons van de server van Formdesk verwijderd. Voor het versturen van nieuwsbrieven / mails aan personen die staan ingeschreven voor een herplaatsbare Dobermann gebruiken wij online platform inboxify.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Stichting Dobermann Rescue Nederland bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden.
Stichting Dobermann Rescue Nederland deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst (plaatsing en herplaatsing) en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Stichting Dobermann Rescue Nederland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Stichting Dobermann Rescue Nederland uw persoonsgegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
Stichting Dobermann Rescue Nederland gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken. WordPress waarmee onze website is gemaakt doet dit wel en heeft een eigen privacybeleid, kijk onderaan onze startpagina van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Dobermann Rescue Nederland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar stichting@dobermannrescue.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stichting Dobermann Rescue Nederland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
 https://autoriteitpersoons gegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Stichting Dobermann Rescue Nederland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via stichting@dobermannrescue.nl

Omdat er wijzigingen kunnen plaatsvinden in ons Privacybeleid raden wij u aan deze regelmatig te lezen.